Tjänster

Bygglovsansökan & Bygganmälan

Bygglovsansökan & bygganmälan

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga en tillbyggnad står våra specialister redo att hjälpa dig.

Vi tar fram allt som krävs för just din ansökan – från bygglovsritningar, konstruktionsritningar och en kontrollansvarig (KA) till en kontrollplan för din planerade byggnation.

När vi har skickat in din ansökan, finns vi även med som stöd för eventuella behov av kompletteringar. Vi hjälper dig under hela processen och om så önskas kan vi även hålla i kontakten med handläggaren på din kommun.

När krävs ett bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp en mur eller ett plank , eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun eller oss så kan vi hjälpa dig!

Några grundregler för bygglov

Bygga nytt och bygga till

För att uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad behöver du vanligtvis få bygglov. En tillbyggnad innebär att du ökar byggnadens volym åt något håll, det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan. Till och med strukturer utan väggar kan kräva bygglov. Exempel på åtgärder som oftast kräver bygglov inkluderar altaner, garage, carports, balkonger och stödmurar.

Ändra inomhus

Förändrar du användningen av en bostad på ett väsentligt sätt, krävs också bygglov. Till exempel om du omvandlar ett garage till bostad eller ändrar ett kontor till en bostad.

Om du planerar att flytta väggar inomhus och detta påverkar byggnadens bärande konstruktioner, behöver du också bygglov. Detta säkerställer att förändringarna genomförs på ett säkert och hållbart sätt.

Installationer

Generellt sett krävs det att du ansöker om bygglov för att installera en ny rökkanal på fasaden eller en ny skorsten på taket. Denna åtgärd ändrar nämligen byggnadens yttre utseende, vilket gör det nödvändigt att erhålla bygglov för att säkerställa att förändringen uppfyller alla relevanta krav och bestämmelser.

Ändra byggnads yttre utseende

Om du planerar att förändra en byggnads yttre, kan det vara nödvändigt att söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel, om du vill byta material eller färg på fasaden eller taket. För en- och tvåbostadshus behöver du vanligtvis inte söka bygglov om ändringen uppfyller vissa villkor.

Ändra mark

För att bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter, krävs det att du ansöker om bygglov. Dock finns det vissa undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus. Om du planerar att ändra marknivån, behöver du istället ansöka om marklov för att genomföra förändringen.

Skyltar och ljusanordningar

För att sätta upp, flytta eller ändra en fristående skylt krävs vanligtvis bygglov. Emellertid behöver du oftast inte bygglov om skylten tas in över natten. Mindre skyltar kan också vara undantagna från kravet på bygglov, vilket innebär att de kan sättas upp utan formella tillstånd.

Rivning

Nom detaljplanerat område krävs rivningslov för att kunna riva en byggnad eller delar av en byggnad.

När krävs inte ett bygglov?

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak

Du får också anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Friggebod

I bostadshusets närhet får du sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Fasadändringar

Du får måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär – då krävs bygglov.

Bygganmälan

I vissa fall räcker det att göra en anmälan till kommunen, en så kallad bygganmälan. Du behöver då inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga ett så kallat attefallshus på högst 30 m2, en tillbyggnad på högst 15 m2 eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

När behövs en bygganmälan?

Attefallshus

I bostadshusets närhet får du utan bygglov bygga ett fristående attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra en tillbyggnad på högst 15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Men du får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden utan bygglov.